تور پوکت با پرواز عمان ایر

تور پوکت ۸ شب و ۹ روز

 پرواز عمان ایر

تاریخ تا : آخر مهر

 

HOTEL BEL AIR
درجه هتل ۳ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۲,۴۳۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۲,۴۶۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۲,۱۰۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۱,۹۶۰,۰۰۰
توضیحات

 

HOTEL DAY INN
درجه هتل ۳ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۲,۵۵۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۲,۷۰۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۲,۲۲۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۲,۰۰۰,۰۰۰
توضیحات

 

HOTEL IBIS PATONG
درجه هتل ۳ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۲,۶۳۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۲,۸۲۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال
کودک ۲ تا ۶ سال ۲,۰۳۰,۰۰۰
توضیحات

 

HOTEL ASHEE PLAZA
درجه هتل ۳ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۲,۶۵۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۲,۸۸۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۲,۳۰۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۲,۰۳۰,۰۰۰
توضیحات

 

HOTEL ASHLEE HEIGHTS
درجه هتل ۴ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۲,۷۴۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۳,۰۵۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۲,۳۸۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۲,۰۶۰,۰۰۰
توضیحات

 

HOTEL ROYAL PARDIS
درجه هتل ۴ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۲,۷۸۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۳,۱۱۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۲,۴۲۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۲,۰۷۰,۰۰۰
توضیحات

 

Hyatt Place Phuket Patong
درجه هتل ۴ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۲,۸۰۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۳,۱۷۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۲,۴۴۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۲,۰۸۰,۰۰۰
توضیحات

 

DEEVANA PLAZA
درجه هتل ۴ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۲,۸۹۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۳,۳۴۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۲,۵۲۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۲,۱۱۰,۰۰۰
توضیحات

 

SWISSOTEL PATONG
درجه هتل ۴ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۳,۰۴۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۳,۶۴۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۲,۶۵۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۲,۲۰۰,۰۰۰
توضیحات

 

Duangjitt Resort and Spa
درجه هتل ۴ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۳,۰۴۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۳,۶۴۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۲,۶۵۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۲,۲۰۰,۰۰۰
توضیحات

 

NOVOTEL PHUKET RESORT
درجه هتل ۴ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۳,۲۴۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۴,۰۴۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۲,۸۳۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۲,۲۰۰,۰۰۰
توضیحات

 

Thavorn Beach
درجه هتل ۴ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۳,۳۱۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۴,۱۷۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۲,۹۰۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۲,۲۳۰,۰۰۰
توضیحات

 

AVISTA HIDEAWAY
درجه هتل ۵ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۳,۵۷۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۴,۶۹۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۳,۱۳۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۲,۳۱۰,۰۰۰
توضیحات

 

HYATT REGENCY
درجه هتل ۵ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۳,۷۲۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۴,۹۹۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۳,۲۷۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۲,۳۵۰,۰۰۰
توضیحات

 

AMARI
درجه هتل ۵ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۴,۰۹۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۵,۶۹۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۳,۵۹۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۲,۴۶۰,۰۰۰
توضیحات

 

Le Meridien Phuket Beach Resort
درجه هتل ۵ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۴,۲۳۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۵,۹۸۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۳,۷۳۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۲,۵۱۰,۰۰۰
توضیحات
نام هتل درجه هتل خدمات نرخ اتاق ۲ تخته نرخ اتاق ۱ تخته کودک ۶ تا ۱۲ سال کودک ۲ تا ۶ سال توضیحات
HOTEL BEL AIR ۳ ستاره اتاق با صبحانه ۲,۴۳۰,۰۰۰ ۲,۴۶۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۹۶۰,۰۰۰
HOTEL DAY INN ۳ ستاره اتاق با صبحانه ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۲۲۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
HOTEL IBIS PATONG ۳ ستاره اتاق با صبحانه ۲,۶۳۰,۰۰۰ ۲,۸۲۰,۰۰۰ - ۲,۰۳۰,۰۰۰
HOTEL ASHEE PLAZA ۴ ستاره اتاق با صبحانه ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۲,۸۸۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰
HOTEL ASHLEE HEIGHTS ۴ ستاره اتاق با صبحانه ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۳,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۳۸۰,۰۰۰ ۲,۰۶۰,۰۰۰
HOTEL ROYAL PARDIS ۴ ستاره اتاق با صبحانه ۲,۷۸۰,۰۰۰ ۳,۱۱۰,۰۰۰ ۲,۴۲۰,۰۰۰ ۲,۰۷۰,۰۰۰
Hyatt Place Phuket Patong ۴ ستاره اتاق پرستیج صبحانه ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۱۷۰,۰۰۰ ۲,۴۴۰,۰۰۰ ۲,۰۸۰,۰۰۰
DEEVANA PLAZA ۴ ستاره اتاق با صبحانه ۲,۸۹۰,۰۰۰ ۳,۳۴۰,۰۰۰ ۲,۵۲۰,۰۰۰ ۲,۱۱۰,۰۰۰
SWISSOTEL PATONG ۴ ستاره اتاق با صبحانه ۳,۰۴۰,۰۰۰ ۳,۶۴۰,۰۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰
Duangjitt Resort and Spa ۴ ستاره اتاق با صبحانه ۳,۰۴۰,۰۰۰ ۳,۶۴۰,۰۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰
NOVOTEL PHUKET RESORT ۴ ستاره اتاق با صبحانه ۳,۲۴۰,۰۰۰ ۴,۰۴۰,۰۰۰ ۲,۸۳۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰
Thavorn Beach ۴ ستاره اتاق با صبحانه ۳,۳۱۰,۰۰۰ ۴,۱۷۰,۰۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۲۳۰,۰۰۰
AVISTA HIDEAWAY ۵ ستاره اتاق با صبحانه ۳,۵۷۰,۰۰۰ ۴,۶۹۰,۰۰۰ ۳,۱۳۰,۰۰۰ ۲,۳۱۰,۰۰۰
HYATT REGENCY ۵ ستاره اتاق با صبحانه ۳,۷۲۰,۰۰۰ ۴,۹۹۰,۰۰۰ ۳,۲۷۰,۰۰۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰
AMARI ۵ ستاره اتاق با صبحانه ۴,۰۹۰,۰۰۰ ۵,۶۹۰,۰۰۰ ۳,۵۹۰,۰۰۰ ۲,۴۶۰,۰۰۰
Le Meridien Phuket Beach Resort ۵ ستاره اتاق با صبحانه ۴,۲۳۰,۰۰۰ ۵,۹۸۰,۰۰۰ ۳,۷۳۰,۰۰۰ ۲,۵۱۰,۰۰۰

جهت اطلاعات بیشتر از تور پوکت با شماره ۸۸۷۰۱۰۰۰ تماس بگیرید.

خدمات تور پوکت:


 • ویزای توریستی.
 • اقامت در هتل با صبحانه.
 • بلیط هواپیما با عمان ایر ( Oman air ). ساعت رفت: ۱۷:۱۵ | ساعت برگشت: ۱۹:۴۰٫
 • ترانسفر فرودگاهی.
 • یک گشت نیم روز رایگان پوکت (بازارچه شناور – معبد ببرها – فروشگاه بیگ بی – گالری جواهرات).
 • بیمه مسافرتی.
 • تور لیدر فارسی زبان.
 • سیم کارت رایگان برای هر اتاق

مدارک لازم تور پوکت :


 • اصل پاسپور با بیش از ۷ ماه اعتبار و ۲ صفحه خالی.
 • یک قطعه عکس ۳  در ۴ پشت زمینه سفید جدید بدونه رتوش.
 • کپی کل صفحه شناسنامه و کارت ملی.
 • پرینت حساب جاری یا پس انداز بانکی با ترجمه انگلیسی. (گردش مالی سه ماه آخر با سقف موجودی  ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برای هر نفر ).

توضیحات:


 • پروازها برای تور پوکت چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد می باشند .
 • پکیج بر مبنای پایین ترین نرخ پرواز داخلی بانکوک-پوکت بسته شده و در صورت تغییر قیمت، مابه التفاوت به پکیج اضافه می شود.
  نرخ کودک زیر دو سال (نوزاد) ۹۵۰٫۰۰۰  می باشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده درخواست کننده میباشد و متعهد به پرداخت خسارات وارده می باشد.
 • داشتن پاسپورت جداگانه برای تمامی مسافرین در هر رده سنی الزامی میباشد.