تور پاتایا با پرواز عمان ایر

تور پاتایا با پرواز عمان ایر

 ۸ شب و ۹ روز

تاریخ تا : آخر مهر

 

HOTEL SUN RESORT
درجه هتل ۳ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۱,۶۳۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۱,۹۵۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۱,۶۰۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۱,۴۵۰,۰۰۰
توضیحات

 

HOTEL SUNSHINE
درجه هتل ۳ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۱,۸۲۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۲,۳۱۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال
کودک ۲ تا ۶ سال ۱,۵۲۰,۰۰۰
توضیحات

 

HOTEL AT MIND PREMIER SUITE
درجه هتل ۳ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۱,۹۰۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۲,۴۹۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۱,۸۵۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۱,۵۴۰,۰۰۰
توضیحات

 

HOTEL CITRUS PARC
درجه هتل ۴ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۲,۰۲۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۲,۷۲۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۱,۹۵۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۱,۵۸۰,۰۰۰
توضیحات

 

HOTEL PATTAYA SEA VIEW
درجه هتل ۴ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۲,۰۲۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۲,۷۲۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۱,۹۵۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۱,۵۸۰,۰۰۰
توضیحات

 

HOTEL ASIA PATAYA
درجه هتل ۴ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۲,۰۸۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۲,۸۴۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۲,۰۱۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۱,۶۰۰,۰۰۰
توضیحات

 

HOTEL VISTA HOTEL
درجه هتل ۴ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۲,۰۸۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۲,۸۴۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۲,۰۱۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۱,۶۰۰,۰۰۰
توضیحات

 

HOTEL CENTRA AZURE
درجه هتل ۴ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۲,۱۰۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۲,۸۹۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۲,۰۳۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۱,۶۰۰,۰۰۰
توضیحات

 

HOTEL LONG BEACH
درجه هتل ۴ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۲,۱۶۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۳,۰۲۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۲,۰۹۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۱,۶۲۰,۰۰۰
توضیحات

 

HOTEL GARDEN CLIFF BEACH
درجه هتل ۵ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۲,۳۱۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۳,۳۱۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۲,۲۲۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۱,۶۷۰,۰۰۰
توضیحات

 

HOTEL PULLMAN PATTAYA
درجه هتل ۵ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۲,۶۴۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۳,۹۵۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۲,۵۳۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۱,۷۷۰,۰۰۰
توضیحات

 

HOTEL ROYAL ORCHID SHERATON
درجه هتل ۵ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۳,۳۲۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۴,۷۸۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۳,۱۹۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۲,۲۹۰,۰۰۰
توضیحات

 

HOTEL BARAQUDA PATTAYA
درجه هتل ۵ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۲,۶۹۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۴,۰۷۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۲,۵۷۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۱,۷۸۰,۰۰۰
توضیحات

 

HOTEL AVANI RESORT
درجه هتل ۵ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۲,۸۴۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۴,۳۷۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۲,۷۱۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۱,۸۳۰,۰۰۰
توضیحات

 

HOTEL ROYAL CLIFF
درجه هتل ۵ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۲,۸۷۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۴,۴۲۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۲,۷۴۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۱,۸۴۰,۰۰۰
توضیحات

 

HOLIDAY INN PATTAYA
درجه هتل ۵ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۲,۸۷۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۴,۴۲۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال
کودک ۲ تا ۶ سال ۱,۸۴۰,۰۰۰
توضیحات
نام هتل درجه هتل خدمات نرخ اتاق ۲ تخته نرخ اتاق ۱ تخته کودک ۶ تا ۱۲ سال کودک ۲ تا ۶ سال توضیحات
HOTEL SUN RESORT ۳ ستاره اتاق با صبحانه ۱,۶۳۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
HOTEL SUNSHINE ۳ ستاره اتاق با صبحانه ۱,۸۲۰,۰۰۰ ۲,۳۱۰,۰۰۰ - ۱,۵۲۰,۰۰۰
HOTEL AT MIND PREMIER SUITE ۳ ستاره اتاق با صبحانه ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۴۹۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۰۰۰
HOTEL CITRUS PARC ۴ ستاره اتاق با صبحانه ۲,۰۲۰,۰۰۰ ۲,۷۲۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۵۸۰,۰۰۰
HOTEL PATTAYA SEA VIEW ۴ ستاره اتاق با صبحانه ۲,۰۲۰,۰۰۰ ۲,۷۲۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۵۸۰,۰۰۰
HOTEL ASIA PATAYA ۴ ستاره اتاق با صبحانه ۲,۰۸۰,۰۰۰ ۲,۸۴۰,۰۰۰ ۲,۰۱۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
HOTEL VISTA HOTEL ۴ ستاره اتاق با صبحانه ۲,۰۸۰,۰۰۰ ۲,۸۴۰,۰۰۰ ۲,۰۱۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
HOTEL CENTRA AZURE ۴ ستاره اتاق با صبحانه ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۸۹۰,۰۰۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
HOTEL LONG BEACH ۴ ستاره اتاق با صبحانه ۲,۱۶۰,۰۰۰ ۳,۰۲۰,۰۰۰ ۲,۰۹۰,۰۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰
HOTEL GARDEN CLIFF BEACH ۵ ستاره اتاق با صبحانه ۲,۳۱۰,۰۰۰ ۳,۳۱۰,۰۰۰ ۲,۲۲۰,۰۰۰ ۱,۶۷۰,۰۰۰
HOTEL PULLMAN PATTAYA ۵ ستاره اتاق با صبحانه ۲,۶۴۰,۰۰۰ ۳,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۵۳۰,۰۰۰ ۱,۷۷۰,۰۰۰
HOTEL ROYAL ORCHID SHERATON ۵ ستاره اتاق با صبحانه ۳,۳۲۰,۰۰۰ ۴,۷۸۰,۰۰۰ ۳,۱۹۰,۰۰۰ ۲,۲۹۰,۰۰۰
HOTEL BARAQUDA PATTAYA ۵ ستاره اتاق با صبحانه ۲,۶۹۰,۰۰۰ ۴,۰۷۰,۰۰۰ ۲,۵۷۰,۰۰۰ ۱,۷۸۰,۰۰۰
HOTEL AVANI RESORT ۵ ستاره اتاق با صبحانه ۲,۸۴۰,۰۰۰ ۴,۳۷۰,۰۰۰ ۲,۷۱۰,۰۰۰ ۱,۸۳۰,۰۰۰
HOTEL ROYAL CLIFF ۵ ستاره اتاق با صبحانه ۲,۸۷۰,۰۰۰ ۴,۴۲۰,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱,۸۴۰,۰۰۰
HOLIDAY INN PATTAYA ۵ ستاره اتاق با صبحانه ۲,۸۷۰,۰۰۰ ۴,۴۲۰,۰۰۰ - ۱,۸۴۰,۰۰۰

جهت اطلاعات بیشتر از تور پاتایا با شماره ۸۸۷۰۱۰۰۰ تماس بگیرید.

خدمات تور پاتایا:


 • ویزای توریستی.
 • اقامت در هتل با صبحانه.
 • بلیط هواپیما با عمان ایر ( Oman air ). ساعت رفت: ۱۷:۱۵ | ساعت برگشت: ۱۹:۴۰٫
 • ترانسفر فرودگاهی.
 • یک گشت نیم روز رایگان پاتایا(صنایع دستی_فروشگاه بیگ بی_گالری جواهرات)
 • سه عدد کوپن تخفیف دار ۲۰% رستوران پردیس با بوفه باز.
 • بیمه مسافرتی.
 • تور لیدر فارسی زبان.
 • سیم کارت رایگان برای هر اتاق

مدارک لازم تور پاتایا :


 • اصل پاسپور با بیش از ۷ ماه اعتبار و ۲ صفحه خالی.
 • یک قطعه عکس ۳  در ۴ پشت زمینه سفید جدید بدونه رتوش.
 • کپی کل صفحه شناسنامه و کارت ملی.
 • پرینت حساب جاری یا پس انداز بانکی با ترجمه انگلیسی. (گردش مالی سه ماه آخر با سقف موجودی  ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برای هر نفر ).

توضیحات:


 • پروازها برای تور پاتایا چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد می باشند .
 • پکیج بر مبنای پایین ترین نرخ پرواز داخلی بانکوک-پوکت بسته شده و در صورت تغییر قیمت، مابه التفاوت به پکیج اضافه می شود.
  نرخ کودک زیر دو سال (نوزاد)۸۹۰٫۰۰۰  می باشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده درخواست کننده میباشد و متعهد به پرداخت خسارات وارده می باشد.
 • داشتن پاسپورت جداگانه برای تمامی مسافرین در هر رده سنی الزامی میباشد.