تور بانکوک با پرواز عمان ایر

تور بانکوک با پرواز عمان ایر

۸ شب و ۹ روز

تاریخ تا : آخر مهر

 

HOTEL FORUM PARK
درجه هتل ۳ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۲,۱۶۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۲,۶۰۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۲,۱۲۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۱,۸۵۰,۰۰۰
توضیحات

 

HOTEL IBIS SATHRON
درجه هتل ۱ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۲,۴۰۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۲,۹۶۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال
کودک ۲ تا ۶ سال ۲,۰۲۰,۰۰۰
توضیحات

 

HOTEL BANGKOK PALACE
درجه هتل ۴ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۲,۴۶۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۳,۰۷۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۲,۴۹۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۲,۰۳۰,۰۰۰
توضیحات

 

HOTEL EASTIN MAKKASAN
درجه هتل ۴ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۲,۵۵۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۳,۲۵۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۲,۴۸۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۲,۰۶۰,۰۰۰
توضیحات

 

HOTEL ASIA BANKOK
درجه هتل ۴ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۲,۶۱۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۳,۳۷۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۲,۵۴۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۲,۰۸۰,۰۰۰
توضیحات

 

HOTEL MONTIEN BAUNKOK
درجه هتل ۵ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۲,۶۱۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۳,۳۷۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۲,۵۴۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۲,۰۸۰,۰۰۰
توضیحات

 

HOTEL NOVOTEL SILOM
درجه هتل ۴ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۲,۶۷۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۳,۴۹۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۲,۵۹۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۲,۱۰۰,۰۰۰
توضیحات

 

HOTEL HOLIDAY INN SILOM
درجه هتل ۴ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۲,۶۹۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۳,۵۵۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۲,۶۲۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۲,۱۰۰,۰۰۰
توضیحات

 

HOTEL RAMADA PALAZA
درجه هتل ۵ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۳,۰۲۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۴,۱۹۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۲,۹۲۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۲,۲۰۰,۰۰۰
توضیحات

 

HOTEL PULLMAN
درجه هتل ۵ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۳,۱۹۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۴,۵۴۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۳,۰۸۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۲,۲۶۰,۰۰۰
توضیحات

 

HOTEL AMARI WATER GATE
درجه هتل ۵ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۳,۲۲۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۴,۶۰۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۳,۱۰۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۲,۲۶۰,۰۰۰
توضیحات

 

HOTEL ROYAL ORCHID SHERATON
درجه هتل ۵ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۳,۳۲۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۴,۷۸۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۳,۱۹۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۲,۲۹۰,۰۰۰
توضیحات

 

VIE HOTEL BY SOFITEL LUXURY
درجه هتل ۵ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۳,۵۷۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۵,۳۰۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال
کودک ۲ تا ۶ سال ۲,۳۷۰,۰۰۰
توضیحات

 

CENTARA GRAND AT CENTRAL WORLD
درجه هتل ۵ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۳,۶۰۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۵,۳۶۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۳,۴۵۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۲,۳۸۰,۰۰۰
توضیحات

 

Tower Club at lebua
درجه هتل ۵ ستاره
خدمات اتاق با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۴,۱۳۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۶,۴۲۰,۰۰۰
کودک ۶ تا ۱۲ سال ۳,۹۳۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۶ سال ۲,۵۴۰,۰۰۰
توضیحات
نام هتل درجه هتل خدمات نرخ اتاق ۲ تخته نرخ اتاق ۱ تخته کودک ۶ تا ۱۲ سال کودک ۲ تا ۶ سال توضیحات
HOTEL FORUM PARK ۳ ستاره اتاق با صبحانه ۲,۱۶۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۱۲۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰
HOTEL IBIS SATHRON ۱ ستاره اتاق با صبحانه ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۹۶۰,۰۰۰ - ۲,۰۲۰,۰۰۰
HOTEL BANGKOK PALACE ۴ ستاره اتاق با صبحانه ۲,۴۶۰,۰۰۰ ۳,۰۷۰,۰۰۰ ۲,۴۹۰,۰۰۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰
HOTEL EASTIN MAKKASAN ۴ ستاره اتاق با صبحانه ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۳,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۴۸۰,۰۰۰ ۲,۰۶۰,۰۰۰
HOTEL ASIA BANKOK ۴ ستاره اتاق با صبحانه ۲,۶۱۰,۰۰۰ ۳,۳۷۰,۰۰۰ ۲,۵۴۰,۰۰۰ ۲,۰۸۰,۰۰۰
HOTEL MONTIEN BAUNKOK ۵ ستاره اتاق با صبحانه ۲,۶۱۰,۰۰۰ ۳,۳۷۰,۰۰۰ ۲,۵۴۰,۰۰۰ ۲,۰۸۰,۰۰۰
HOTEL NOVOTEL SILOM ۴ ستاره اتاق پرستیج صبحانه ۲,۶۷۰,۰۰۰ ۳,۴۹۰,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
HOTEL HOLIDAY INN SILOM ۴ ستاره اتاق با صبحانه ۲,۶۹۰,۰۰۰ ۳,۵۵۰,۰۰۰ ۲,۶۲۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
HOTEL RAMADA PALAZA ۵ ستاره اتاق با صبحانه ۳,۰۲۰,۰۰۰ ۴,۱۹۰,۰۰۰ ۲,۹۲۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰
HOTEL PULLMAN ۵ ستاره اتاق با صبحانه ۳,۱۹۰,۰۰۰ ۴,۵۴۰,۰۰۰ ۳,۰۸۰,۰۰۰ ۲,۲۶۰,۰۰۰
HOTEL AMARI WATER GATE ۵ ستاره اتاق با صبحانه ۳,۲۲۰,۰۰۰ ۴,۶۰۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۲۶۰,۰۰۰
HOTEL ROYAL ORCHID SHERATON ۵ ستاره اتاق با صبحانه ۳,۳۲۰,۰۰۰ ۴,۷۸۰,۰۰۰ ۳,۱۹۰,۰۰۰ ۲,۲۹۰,۰۰۰
VIE HOTEL BY SOFITEL LUXURY ۵ ستاره اتاق با صبحانه ۳,۵۷۰,۰۰۰ ۵,۳۰۰,۰۰۰ - ۲,۳۷۰,۰۰۰
CENTARA GRAND AT CENTRAL WORLD ۵ ستاره اتاق با صبحانه ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۳۶۰,۰۰۰ ۳,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۳۸۰,۰۰۰
Tower Club at lebua ۵ ستاره اتاق با صبحانه ۴,۱۳۰,۰۰۰ ۶,۴۲۰,۰۰۰ ۳,۹۳۰,۰۰۰ ۲,۵۴۰,۰۰۰

جهت اطلاعات بیشتر از تور بانکوک با شماره ۸۸۷۰۱۰۰۰ تماس بگیرید.

خدمات تور بانکوک:


 • ویزای توریستی.
 • اقامت در هتل با صبحانه.
 • بلیط هواپیما با عمان ایر ( Oman air ). ساعت رفت: ۱۷:۱۵ | ساعت برگشت : ۱۹:۴۰
 • ترانسفر فرودگاهی.
 • یک گشت نیم روز رایگان(تور معبد).
 • بیمه مسافرتی.
 • تور لیدر فارسی زبان.
 • سیم کارت رایگان برای هر اتاق

مدارک لازم تور بانکوک :


 • اصل پاسپور با بیش از ۷ ماه اعتبار و ۲ صفحه خالی.
 • یک قطعه عکس ۳  در ۴ پشت زمینه سفید جدید بدونه رتوش.
 • کپی کل صفحه شناسنامه و کارت ملی.
 • پرینت حساب جاری یا پس انداز بانکی با ترجمه انگلیسی. (گردش مالی سه ماه آخر با سقف موجودی  ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برای هر نفر ).

توضیحات:


 • پروازها برای تور پوکت چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد می باشند .
 • پکیج بر مبنای پایین ترین نرخ پرواز داخلی بانکوک-پوکت بسته شده و در صورت تغییر قیمت، مابه التفاوت به پکیج اضافه می شود.
 • نرخ کودک زیر دو سال (نوزاد) ۷۹۰٫۰۰۰  می باشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده درخواست کننده میباشد و متعهد به پرداخت خسارات وارده می باشد.
 • داشتن پاسپورت جداگانه برای تمامی مسافرین در هر رده سنی الزامی میباشد.