تور اودسا با پرواز اکراین اینترنشنال

تور اودسا ۶ شب و ۷ روز

با پرواز اکراین اینترنشنال

تاریخ تا : آخر شهریور

 

Black Sea Rishlievskaya
درجه هتل ۳ ستاره
خدمات اتاق استاندارد با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۳,۸۰۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۴,۰۸۰,۰۰۰
کودک ۵ تا ۱۱ سال ۳,۵۴۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۵ سال ۲,۶۹۰,۰۰۰
موقعیت مکانی مرکز شهر

 

Black Sea Pantelyeimonovskaya
درجه هتل ۴ ستاره
خدمات اتاق استاندارد با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۳,۷۸۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۴,۳۰۰,۰۰۰
کودک ۵ تا ۱۱ سال ۳,۵۳۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۵ سال ۲,۶۹۰,۰۰۰
موقعیت مکانی مرکز شهر

 

Arcadia
درجه هتل ۳ ستاره
خدمات اتاق استاندارد با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۳,۸۹۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۴,۵۰۰,۰۰۰
کودک ۵ تا ۱۱ سال ۳,۶۴۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۵ سال ۲,۶۹۰,۰۰۰
موقعیت مکانی مرکز شهر

 

OK Odessa
درجه هتل ۳ ستاره
خدمات اتاق استاندارد با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۴,۱۰۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۴,۶۹۰,۰۰۰
کودک ۵ تا ۱۱ سال ۳,۳۷۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۵ سال ۲,۶۹۰,۰۰۰
موقعیت مکانی مرکز شهر

 

Black Sea Park Shevchenko
درجه هتل ۳ ستاره
خدمات اتاق استاندارد با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۴,۱۲۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۴,۸۷۰,۰۰۰
کودک ۵ تا ۱۱ سال ۳,۹۶۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۵ سال ۲,۶۹۰,۰۰۰
موقعیت مکانی مرکز شهر

 

Black Sea Otrada
درجه هتل ۳ ستاره
خدمات اتاق استاندارد با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۴,۲۳۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۵,۰۲۰,۰۰۰
کودک ۵ تا ۱۱ سال ۴,۰۴۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۵ سال ۲,۶۹۰,۰۰۰
موقعیت مکانی مرکز شهر

 

California
درجه هتل ۴ ستاره
خدمات اتاق استاندارد با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۴,۷۳۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۵,۲۹۰,۰۰۰
کودک ۵ تا ۱۱ سال ۴,۲۸۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۵ سال ۲,۶۹۰,۰۰۰
موقعیت مکانی مرکز شهر

 

London
درجه هتل ۴ ستاره
خدمات اتاق استاندارد با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۴,۵۴۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۵,۲۰۰,۰۰۰
کودک ۵ تا ۱۱ سال ۴,۵۶۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۵ سال ۲,۶۹۰,۰۰۰
موقعیت مکانی مرکز شهر

 

Wall Street
درجه هتل ۴ ستاره
خدمات اتاق استاندارد با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۴,۴۸۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۵,۳۱۰,۰۰۰
کودک ۵ تا ۱۱ سال ۴,۲۸۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۵ سال ۲,۶۹۰,۰۰۰
موقعیت مکانی مرکز شهر

 

UNO design
درجه هتل ۴ ستاره
خدمات اتاق استاندارد با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۴,۶۱۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۵,۷۷۰,۰۰۰
کودک ۵ تا ۱۱ سال ۴,۴۷۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۵ سال ۲,۶۹۰,۰۰۰
موقعیت مکانی مرکز شهر

 

Mozart
درجه هتل ۴ ستاره
خدمات اتاق استاندارد با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۴,۷۸۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۶,۴۰۰,۰۰۰
کودک ۵ تا ۱۱ سال ۴,۴۲۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۵ سال ۲,۶۹۰,۰۰۰
موقعیت مکانی مرکز شهر

 

Panorama De Luxe
درجه هتل ۴ ستاره
خدمات اتاق استاندارد با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۵,۸۶۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۷,۵۶۰,۰۰۰
کودک ۵ تا ۱۱ سال ۴,۷۰۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۵ سال ۲,۶۹۰,۰۰۰
موقعیت مکانی ساحلی

 

Maristella Marine Residence
درجه هتل ۵ ستاره
خدمات اتاق استاندارد با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۵,۹۱۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۷,۷۱۰,۰۰۰
کودک ۵ تا ۱۱ سال ۴,۵۶۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۵ سال ۲,۶۹۰,۰۰۰
موقعیت مکانی ساحلی

 

Nemo
درجه هتل ۵ ستاره
خدمات اتاق استاندارد با صبحانه
نرخ اتاق ۲ تخته ۶,۳۲۰,۰۰۰
نرخ اتاق ۱ تخته ۸,۹۵۰,۰۰۰
کودک ۵ تا ۱۱ سال ۵,۲۷۰,۰۰۰
کودک ۲ تا ۵ سال ۲,۶۹۰,۰۰۰
موقعیت مکانی ساحلی
 • دانلود پکیج با فرمت Pdf
 • دانلود پکیج با فرمت Word
نام هتل درجه هتل خدمات نرخ اتاق ۲ تخته نرخ اتاق ۱ تخته اتاق ۳ تخته کودک ۵ تا ۱۱ سال کودک ۲ تا ۵ سال موقعیت مکانی
Black Sea Rishlievskaya ۳ ستاره اتاق استاندارد با صبحانه ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۰۸۰,۰۰۰ - ۳,۵۴۰,۰۰۰ ۲,۶۹۰,۰۰۰ مرکز شهر
Black Sea Pantelyeimonovskaya ۴ ستاره اتاق استاندارد با صبحانه ۳,۷۸۰,۰۰۰ ۴,۳۰۰,۰۰۰ - ۳,۵۳۰,۰۰۰ ۲,۶۹۰,۰۰۰ مرکز شهر
Arcadia ۳ ستاره اتاق استاندارد با صبحانه ۳,۸۹۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ - ۳,۶۴۰,۰۰۰ ۲,۶۹۰,۰۰۰ مرکز شهر
OK Odessa ۳ ستاره اتاق استاندارد با صبحانه ۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۶۹۰,۰۰۰ - ۳,۳۷۰,۰۰۰ ۲,۶۹۰,۰۰۰ مرکز شهر
Black Sea Park Shevchenko ۳ ستاره اتاق استاندارد با صبحانه ۴,۱۲۰,۰۰۰ ۴,۸۷۰,۰۰۰ - ۳,۹۶۰,۰۰۰ ۲,۶۹۰,۰۰۰ مرکز شهر
Black Sea Otrada ۳ ستاره اتاق استاندارد با صبحانه ۴,۲۳۰,۰۰۰ ۵,۰۲۰,۰۰۰ - ۴,۰۴۰,۰۰۰ ۲,۶۹۰,۰۰۰ مرکز شهر
California ۴ ستاره اتاق استاندارد با صبحانه ۴,۷۳۰,۰۰۰ ۵,۲۹۰,۰۰۰ - ۴,۲۸۰,۰۰۰ ۲,۶۹۰,۰۰۰ مرکز شهر
London ۴ ستاره اتاق استاندارد با صبحانه ۴,۵۴۰,۰۰۰ ۵,۲۰۰,۰۰۰ - ۴,۵۶۰,۰۰۰ ۲,۶۹۰,۰۰۰ مرکز شهر
Wall Street ۴ ستاره اتاق استاندارد با صبحانه ۴,۴۸۰,۰۰۰ ۵,۳۱۰,۰۰۰ - ۴,۲۸۰,۰۰۰ ۲,۶۹۰,۰۰۰ مرکز شهر
UNO design ۴ ستاره اتاق استاندارد با صبحانه ۴,۶۱۰,۰۰۰ ۵,۷۷۰,۰۰۰ - ۴,۴۷۰,۰۰۰ ۲,۶۹۰,۰۰۰ مرکز شهر
Mozart ۴ ستاره اتاق استاندارد با صبحانه ۴,۷۸۰,۰۰۰ ۶,۴۰۰,۰۰۰ - ۴,۴۲۰,۰۰۰ ۲,۶۹۰,۰۰۰ مرکز شهر
Panorama De Luxe ۴ ستاره اتاق استاندارد با صبحانه ۵,۸۶۰,۰۰۰ ۷,۵۶۰,۰۰۰ - ۴,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۶۹۰,۰۰۰ مرکز شهر
Maristella Marine Residence ۵ ستاره اتاق استاندارد با صبحانه ۵,۹۱۰,۰۰۰ ۷,۷۱۰,۰۰۰ - ۴,۵۶۰,۰۰۰ ۲,۶۹۰,۰۰۰ مرکز شهر
Nemo ۵ ستاره اتاق استاندارد با صبحانه ۶,۳۲۰,۰۰۰ ۸,۹۵۰,۰۰۰ - ۵,۲۷۰,۰۰۰ ۲,۶۹۰,۰۰۰ مرکز شهر

جهت اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۷۰۱۰۰۰ تماس بگیرید.

خدمات تور اودسا:


 • ویزای توریستی.
 • اقامت در هتل با صبحانه.
 • بلیط هواپیما با اکراین اینترنشنال.
 • ترانسفر فرودگاهی.
 • یک گشت شهری با نهار.
 • سیمکارت.
 • بیمه مسافرتی.
 • تور لیدر فارسی زبان.

مدارک لازم :


 • اصل پاسپور با بیش از ۷ ماه اعتبار و ۲ صفحه خالی.
 • دو قطعه عکس ۳  در ۴ پشت زمینه سفید جدید بدونه رتوش.
 • کپی کل صفحه شناسنامه و کارت ملی.
 • گواهی اشتغال به کار.
 • پرینت بانکی با حداقل مانده ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان.
 • تکمیل فرم مشخصات فردی ( دانلود فرم ).
 • چک ضمانت شخص ثالث به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان.

توضیحات:


 • پروازها چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد می باشند .
 • در صورت عدم صدور ویزا مبلغ ۱۵۰ دلار کسر و الباقی استرداد می گردد.
 • در صورت تاخیر تاییده مسافر از وزارت امور خارجه اوکراین، مسئولیتی متوجه آژانس سفرهای نیلوفرانه نمیباشد و درخواست کننده با آگاهی از این موضوع متعهد است کل مبلغ تغییر تاریخ را پرداخت نماید.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده درخواست کننده میباشد و متعهد به پرداخت خسارات وارده می باشد.
 • داشتن پاسپورت جداگانه برای تمامی مسافرین در هر رده سنی الزامی میباشد.